Política de privacitat

“Moonima” informa les persones usuàries del lloc web sobre la seva política respecte al tractament i protecció de les dades de caràcter personal dels usuaris i clients que puguin ser sol·licitades per la navegació, adquisició de productes o contractació de serveis a través del seu lloc web. En aquest sentit “Moonima” garanteix el compliment de la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, reflectida a la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i en el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de Desenvolupament de la LOPD, i el Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) (UE) 2016/679.

MESURES DE SEGURETAT

En compliment de la legislació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa a les persones usuàries que a “Moonima” s’han adoptat les mesures tècniques i organitzatives conforme a allò que disposa la citada normativa. Les dades personals que es recullen en els formularis són objecte de tractament, únicament, per part del personal de “Moonima” o dels Encarregats del Tractament aquí establerts. S’han adoptat les mesures de seguretat adequades a les dades que es faciliten i, a més, s’han instal·lat tots els mitjans i mesures tècniques al seu abast per evitar-ne la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades que ens faciliten.

VERACITAT DE LES DADES

La persona client o usuària manifesta que totes les dades que ha facilitat són certes i correctes i es compromet a mantenir-les actualitzades, tot comunicant-ne a “Moonima” qualsevol modificació. La persona usuària respondrà de la veracitat de les seves dades i serà l’única responsable dels conflictes o litigis que en poguessin resultar de la seva falsedat. És important que, per tal que puguem mantenir les dades personals actualitzades, les persones usuàries informin “Moonima” sempre que n’hagi hagut alguna modificació. En cas contrari, no podem respondre de la seva veracitat.

EXERCICI DE DRETS

La LOPD i el RGPD concedeixen a les persones interessades la possibilitat d’exercir una sèrie de drets relacionats amb el tractament de les seves dades personals. Com que les dades de la persona usuària són objecte de tractament per part de “Moonima”, aquestes podran exercir els seus drets. Per a això, la persona usuària haurà d’adreçar-se, aportant documentació que acrediti la seva identitat (DNI o passaport), mitjançant correu electrònic a maica@moonima.site, o bé mitjançant comunicació escrita a l’adreça que apareix en el nostre avís legal. L’esmentada comunicació haurà de reflectir la següent informació: Nom i cognoms de la persona usuària, la petició de sol·licitud, el domicili i les dades acreditatives.

L’exercici de drets haurà de ser realitzat pel mateix usuari. No obstant, podran ser executats per una persona autoritzada com a representant legal de l’autoritzat. En tal cas caldrà aportar la documentació que acrediti aquesta representació de l’interessat.

L’usuari podrà sol·licitar l’exercici dels següents drets:

  • Dret a sol·licitar l’accés a les dades personals.
  • Dret a sol·licitar-ne la rectificació (en cas que siguin incorrectes) o supressió.
  • Dret a sol·licitar-ne la limitació del seu tractament; en aquest cas “Moonima” només els conservarà per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
  • Dret a oposar-se’n al tractament: “Moonima” deixarà de tractar les seves dades, llevat que per motius legítims o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions s’hagin de seguir tractant.
  • Dret a la portabilitat de les dades: en cas que vulgui que les seves dades siguin tractades per una altra firma, “Moonima” facilitarà la portabilitat de les seves dades al nou responsable.

En cas que se n’hagi atorgat el consentiment per a alguna finalitat específica, l’usuari té dret a retirar el consentiment en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Si un usuari considera que hi ha un problema amb la forma amb què “Moonima” està gestionant les seves dades, pot adreçar les seves reclamacions al Responsable de Seguretat o a l’autoritat de protecció de dades que correspongui, sent l’Agencia Española de Protección de Datos l’encarregada en el cas d’Espanya.

CONSERVACIÓ DE LES DADES

Les dades desagregades seran conservades sense termini establert de supressió. Quant a les dades de Clients, el període de conservació de les dades personals variarà en funció del servei que contracti el Client. En qualsevol cas, serà el mínim necessari, podent mantenir-se fins a:

  • 4 anys: Llei sobre Infraccions i Sancions en l’Ordre Social (obligacions en matèria d’afiliació, altes, baixes, cotització, pagament de salaris,,,); Arts. 66 i seg. Llei General Tributària (llibres de comptabilitat…)
  • 5 anys: Art. 1964 Codi Civil (accions personals sense termini especial)
  • 6 anys: Art. 30 Codi de Comerç (llibres de comptabilitat, factures…)
  • 10 anys: Art. 25 Llei de Prevenció del Blanqueig de Capitals i Finançament del Terrorisme.

Els usuaris de llistes de correu o aquells que “Moonima” pugi a pàgines o perfils de Xarxes Socials, es conservaran fins que l’usuari en retiri el consentiment.

OBTENCIÓ I TRACTAMENT DE DADES

“Moonima” té el deure d’informar els usuaris del seu lloc web sobre la recollida de dades de caràcter personal que puguin dur-se a terme, bé sigui mitjançant l’enviament de correu electrònic o en complimentar els formularis inclosos en el lloc web. En aquest sentit, “Moonima” serà considerada com a responsable de les dades sol·licitades mitjançant els mitjans descrits anteriorment.

Alhora “Moonima” informa als usuaris que la finalitat del tractament de les dades sol·licitades contempla l’atenció de sol·licituds realitzades pels usuaris, la inclusió a l’agenda de contactes, la prestació de productes o serveis i la gestió de la relació comercial. Les operacions, gestions i procediments tècnics que es realitzin de forma automatitzada o no automatitzada i que possibilitin la recollida, l’emmagatzematge, la modificació, la transferència i altres accions sobre dades de caràcter personal, tenen la consideració de Tractament de dades personals.

“Moonima” posa a disposició dels usuaris una sèrie de mecanismes telemàtics per a la recollida i tractament de les seves dades personals, amb les finalitats previstes anteriorment. Les dades personals proporcionades de manera telemàtica, bé sigui a través d’email, dels formularis de contacte d’aquest web o contractacions online seran utilitzats per a la gestió comercial i administrativa dels clients i usuaris de l’empresa. Aquestes dades seran tractades a través de servidors gestionats per Arsys, que també és l’empresa prestadora de serveis de correu electrònic i que tindrà la consideració d’Encarregat del Tractament.

Com estableix la LSSICE, “Moonima” es compromet a no remetre comunicacions comercials sense identificar-les com a tals. A aquests efectes, no serà considerada com a comunicació comercial la informació enviada als clients per al manteniment de la relació contractual existent.

En qualsevol cas, s’obtindran únicament les dades precises per poder realitzar el servei contractat, o per poder respondre adequadament a la petició d’informació realitzada per l’usuari.

En ocasions, les dades personals es proporcionaran a través d’enllaços a llocs web de tercers. En aquest cas, en cap moment el personal de “Moonima” tindrà accés a les dades personals que el Client faciliti als esmentats tercers.

XARXES SOCIALS (Model de Xarxes Socials)

“Moonima” compta amb perfil a les principals xarxes socials d’Internet (Facebook, Instagram, Pinterest…), reconeixent-se en tots els casos com a Responsable del tractament de les dades dels seus seguidors, fans, subscriptors, comentaristes i altres perfils d’usuaris (en endavant, seguidors) publicats per “Moonima”. El tractament que “Moonima” durà a terme amb les esmentades dades dins de cadascuna de les xarxes referides serà el que la xarxa social permeti als perfils corporatius.

“Moonima” podrà informar els seus seguidors, quan la llei no ho prohibeixi, per qualsevol via que la xarxa social permeti sobre les seves activitats i ofertes, així com prestar servei personalitzat d’atenció al client. En cap cas “Moonima” extraurà dades de les xarxes socials, llevat que se n’obtingués puntualment i expressament el consentiment de l’usuari per a això (per exemple, per a la realització d’un concurs).

COMUNICACIÓ D’INFORMACIÓ A TERCERS

“Moonima” no cedirà ni comunicarà a cap tercer les teves dades, llevat dels casos legalment prevists o quan la prestació d’un servei impliqui la necessitat d’una relació contractual amb un encarregat de tractament, i sempre d’acord amb les condicions generals aprovades per l’usuari amb anterioritat a la seva contractació. Així, en contractar els nostres serveis, l’usuari accepta que alguns puguin ser, totalment o parcialment, subcontractats a altres persones o empreses, que tindran la consideració d’Encarregats del Tractament, amb els que s’ha convingut el corresponent contracte de confidencialitat, o adherit a les seves polítiques de privacitat, establertes a les seves pàgines web respectives. També accepta que algunes de les dades personals sol·licitades siguin facilitades a aquests Encarregats del Tractament, quan sigui necessari per a la realització efectiva del servei contractat. L’usuari podrà negar-se a la cessió de les teves dades als Encarregats del Tractament, mitjançant petició per escrit, per qualssevol dels mitjans referenciats anteriorment.

CONFIDENCIALITAT

La informació subministrada pel client tindrà, en tot cas, la consideració de confidencial, sense que pugui ser utilitzada per a altres fins que els relacionats amb els serveis contractats o productes adquirits a “Moonima”. “Moonima” s’obliga a no divulgar ni revelar informació sobre les pretensions del client, els motius de l’assessorament sol·licitat o la durada de la seva relació amb aquest.

VALIDESA

Aquesta política de privacitat i de protecció de dades ha estat redactada per EXPERTOS LOPD®, empresa de protecció de dades, a dia 18 de novembre de 2018, i podrà variar en funció dels canvis de normativa i jurisprudència que es vagin produint, sent responsabilitat del titular de les dades la lectura del document actualitzat, en ordre a conèixer els seus drets i obligacions al respecte en cada moment.